Skip to content

Biotop

6 de juli de 2021

Verden for økologi og biologisk mangfold er sterkt relatert og studeres gjennom typen biotop. Biotopen forveksles ofte med biocenosen, siden de er ganske brede og ulike faktorer. Når biotopen og biokoenosen kombineres, dekker de hele biosfæren.

I denne artikkelen skal vi fortelle deg hva biotopen er, hva dens egenskaper er og noen eksempler.

Hva er biotopen

Biotopen i et økosystem refererer til territoriet eller boarealet hvis miljøforhold er tilstrekkelige for at et bestemt samfunn av levende vesener kan utvikle seg i dette territoriet. Som vi vet, kan forskjellige populasjoner av flora og fauna i et økosystem grupperes. Disse populasjonene av flora og fauna er avhengig av miljøforhold som de er klimaet, de geologiske elementene, etc. Både dyre- og plantearter deler dette stedet og ressursene som finnes i det. Å dele dette økosystemet betyr å måtte kjempe for ressursene i territoriet. Det er mange dyr som møter både direkte og indirekte for å skaffe ressurser.

Det er andre levende vesener som hjelper hverandre og tilpasser seg miljøet for å utnytte ressursene som er tilgjengelige. Uansett utgjør naturressursene livsmiddelet for artene som utgjør biologisk mangfold. På denne måten å leve på vi kan skille mellom biocenose og biotop. Biocenose refererer til flora og fauna, og biotopen refererer til det geologiske miljøet. Det vil si at biotopen indikerer klimaet, vannet og typen jord som utgjør et økosystem der vi finner liv. Det er oppsummert ved at biotopen refererer til alt som ikke har liv. Det kan være motstridende siden ordet biotop bærer prefikset bio som betyr liv. Det peker imidlertid på økosystemet der biocenosen lever.

Forskjeller mellom biotop og biocenose

Sammenhengen mellom biotop og biocenose er det som bestemmer det totale rommet som kan være vert for biologisk mangfold. Hvis vi setter sammen biocenosen og biotopen, utgjør vi økosystemet som en helhet. Det finnes forskjellige typer naturlige habitater som gir forskjellige miljøforhold. Disse miljøforholdene kan være mer eller mindre stabile. Alt sammen vil avhenge av klimatiske, geologiske og biologiske forhold. Når samspillet mellom begge elementene skjer, gir det opphav til økosystemer av forskjellige typer. Vi finner skog, elv eller andre typer økosystemer.

Vi må vite at livet har sin egen dynamikk. Og det er at levende vesener er et resultat av samspillet mellom de forskjellige elementene i økosystemet, både levende og inerte. Det vil si at levende vesener utvikler seg og tilpasser seg miljøet basert på egenskaper og egenskaper, både inerte og levende. Interaksjoner med forskjellige elementer kan være veldig forskjellige. På nivået med trofiske relasjoner eller artsforhold kan de være mellom levende vesener, og energiutvekslingsforhold kan være med det ikke-levende miljøet.

I motsetning til et naturlig habitat, begrepet biotop er nærmere knyttet til arter og er relatert til biocenose. Biocenose forstås som settet med alle organismer av forskjellige arter som eksisterer sammen i et rom kjent som en biotop. Slik etableres forholdet mellom biotopen og biocenosen for å gi økosystemet som helhet.

Betydning

Hva er biotopen

Biotopen er av stor betydning i studiet av økosystemer og økologi. For miljøet er begrepet biotop begrenset til et mer teknisk omfang. Det vil si at du ikke kan se i noen samtaler som et biotoputtrykk. Men vet hva det betyr det kan være viktig å forbedre den generelle kulturen og forstå viktigheten av å ta vare på miljøet.

Mange blir informert om hvordan man kan beskytte visse arter som er i fare for å utryddes. Disse menneskene fokuserer mer på å finne ut hvordan de skal befolke eller øke antall individer av denne arten. En av grunnene til at arter er i fare for å utryddes, skyldes imidlertid ødeleggelsen av deres naturlige habitat. Forholdene der biotopen der biocenosen lever er funnet, er en avgjørende faktor for dens utvikling og tilpasning.

I naturlige økosystemer er det en fin balanse som etablerer forholdet mellom biotopen og biocenosen. Det vil si at den økologiske balansen er en som garanterer artens overlevelse gjennom samspillet mellom levende og ikke-levende elementer. På samme måte kan vi peke på forskjellige nivåer på en slik måte at økosfæren presenterer økosystemet til økosystemene. Vi kan nærme oss biotopen som noe mer konkret. Vi kan studere et akvatisk økosystem på forskjellige nivåer, og generelt kan vi fokusere på studiet av ferskvann eller den hydrologiske syklusen. Disse to variablene som studeres, utgjør biotopen til et økosystem. Artene som lever i dette ferskvannet tilsvarer biocenosen.

Vitenskapen som studerer økosystemer fra forskjellige nivåer og synspunkter. Vi kan finne studier som spenner fra et marint økosystem i sin helhet til en enkel fjellstrøm. Viktigheten av disse studiene er at summen av de forskjellige biotopene og de biologiske samfunnene de danner, er det som garanterer økologisk balanse. Det er denne økologiske balansen som må bevares siden den er en fellesnevner for dem alle.

Biotopeksempler

Vi skal analysere noen eksempler på biotoper for å gjøre det klart hva ideen er. Dette begrepet får stadig mer popularitet innen økologi. Og det er mange forslag og initiativer som eksisterer for restaurering, opprettelse og fornyelse av det naturlige miljøet. I dette tilfellet, biotopen får en betydning som tilsvarer de små økologiske sonene vi integrerer i vårt daglige liv.

Noen eksempler på biotoper er følgende:

  • Regenerering av elver for å gjenopprette vannkvaliteten.
  • Oppretting av naturlige grønne områder
  • Fremme av grønne tak
  • Oppretting av hager og grønne områder i bymiljøet
  • Private og økologiske hager

Jeg håper at du med denne informasjonen kan lære mer om biotopen og dens betydning.